KKK 1601 “Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu”

Informacje dla narzeczonych, którzy chcą zawrzeć sakramentalny związek małżeński w Kościele Katolickim:

I. Ceremonia ślubna w parafii jednego z narzeczonych (w miejscu zamieszkania):
 1. Przynajmniej pół roku przed ślubem – zgłosić się osobiście do kancelarii parafialnej (w godzinach jej urzędowania) w celu ustalenia godziny ceremonii ślubnej;
 2. Narzeczeni są zobowiązani do uczestniczenia w naukach przedślubnych oraz konsultacjach poradni życia rodzinnego: https://www.dorodzin.pl
 3. Trzy miesiące przed ślubem, narzeczeni powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej w celu spisania protokołu przedmałżeńskiego [na spisanie protokołu można umówić się telefonicznie]
 4. Informacje i dokumenty potrzebne w dniu spisywania protokołu:
  1. Dowody osobiste;
  2. Dokumenty konkordatowe (jeżeli ślub będzie konkordatowy)
   UWAGA: Ważność tych dokumentów to 6 miesięcy. Decyduje data wydania dokumentów, która nie może wygasnąć przed dniem planowanego zawarcia ślubu. Dokumenty te należy osobiście pobrać w USC;
  3. W przypadku osób, które zawarły już wcześniej między sobą ślub cywilny, trzeba dostarczyć akt ślubu cywilnego;
  4. Aktualne świadectwa chrztu (wydane w celach małżeńskich w miejscu chrztu Świętego);
   UWAGA: Świadectwo jest ważne przez 6 miesięcy. Na świadectwie chrztu powinna być informacja dotycząca przyjęcia sakramentu bierzmowania. Jeżeli takie adnotacji nie ma, potrzebne jest osobne świadectwo bierzmowania z parafii, gdzie został przyjęty ten sakrament
  5. Świadectwo ukończenia katechizacji w szkole ponadpodstawowej;
  6. Najważniejsze dane świadków (imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania);
  7. Zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego i poradni życia rodzinnego – zaświadczenie może zostać dostarczone także w późniejszym terminie.
 5. Zapowiedzi przedmałżeńskie wygłaszane są przez trzy (włączając uroczystości liturgiczne) niedziele w parafiach zamieszkania narzeczonych. Zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach należy dostarczyć do kancelarii parafialnej gdzie spisywany był protokół.
II. Inne informacje:
 1. Narzeczeni są zobowiązani do dwóch spowiedzi przedślubnych (jeżeli nie ma żadnych przeszkód), których potwierdzenie należy dostarczyć do dnia ślubu
 2. Świadkami ślubu mogą być osoby pełnoletnie, legitymujący się dowodem osobistym
 3. W dniu zawarcia ślubu świadkowie ślubu kwadrans przed godziną ślubu powinni zgłosić się w zakrystii ze swoimi dowodami osobistymi i obrączkami
III. Ceremonia ślubna poza parafią narzeczonych:
 1. W kancelarii parafialnej jednej ze stron należy pobrać zgodę na ślub zawierany poza własną parafią, w celu przedłożenia go w miejscu zawierania ślubu. Wystarczy zgoda z jednej parafii
 2. Protokół małżeński spisywany jest tylko i wyłącznie w parafii, w której odbędzie się ślub;